NaMajorce.pl
ocena produktów5.00 / 5
19 opinii

Cart

Regulamin sklepu internetowego na stronie NaMajorce.pl
Sprzedaż Produktów Cyfrowych za pośrednictwem strony internetowej  NaMajorce.pl realizuje Natalia Obara, prowadząca działalność gospodarczą na terenie Królestwa Hiszpanii pod
Natalia Daria Obara CIF: ESY6990903K, Carrer de L’om 7, 07687 Cala-Morlanda Mallorca

Dane kontaktowe :
Natalia Daria Obara CIF: ESY6990903K, Carrer de L’om 7, 07687 Cala-Morlanda Mallorca
+34602537333
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail Kontakt@NaMajorce.pl

§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. E-book (produkt cyfrowy)- dokument PDF (e-book) do samodzielnego druku
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie NaMajorce.pl
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem NaMajorce.pl
 6. Sprzedawca – Natalia Obara, prowadząca działalność gospodarczą pod Natalia Obara, CIF: ESY6990903K, Carrer de L’om 7, 07687 Cala-Morlanda Mallorca
 7. Operator Płatności – Przelewy 24 Kanclerska 15, 60-327 Poznań

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych (e-booków), oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 3. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że E-booki stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie E-booków przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4
Zakup Produktów

W celu zakupu Produktu Cyfrowego Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 1. wybrać odpowiedni Produkt spośród Produktów dostępnych na Stronie,
 2. kliknąć w przycisk „Kup teraz” lub “Kupuję”,
 3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Produkt jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
 4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Produkt Cyfrowy
 7. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie Produktów Cyfrowych w postaci E-booka uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu oraz fakturę Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5
Udostępnienie i korzystanie z Produktów Cyfrowych

 1. Zakupiony E-book, zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail linku, pod którym będzie możliwe ściągnięcie dokumentu PDF na nośnik Kupującego. Wysyłka linku do e-book realizowana jest automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty
 2. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
 3. Korzystanie z E-booka wymaga posiadania przez Kupującego czytnika plików PDF (np. Adobe Reader). Kupujący jest odpowiedzialny za samodzielne wydrukowanie pliku.

§ 6
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub Sprzedawcę

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku produktów cyfrowych (e-booków), które Konsumentowi zostały już dostarczone, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pismo wysłane pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7
Odpowiedzialność za wady

 1. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu Cyfrowego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres Kontakt@NaMajorce.pl
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • English
 • 0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pusty
   Co mówią nasi Klienci
   19 opinii